Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola ImatraHľadať
 
 

Školský vzdelávací program

"S legom spoznávame svet"

                                            Logá tried

Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu pod názvom "S legom spoznávame svet", ktorý je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

V edukačnej činnosti hlavný dôraz kladieme na zážitkové učenie a uplatňovanie učebnej pomôcky Lego. 
 

ČO NÁS ČAKÁ V ŠKOLSKOM ROKU
 

SEPTEMBER - Kto som a kde žijem

September

Ja a moji kamaráti

 • prebieha adaptácia najmladších detí; poznávajú meno kamaráta, učiteliek, svoju značku, poznávajú svoju adresu, nové hračky a ich vlastnosti, tvary, predmety dennej potreby, hygiena a stolovanie.

Naša  škola 

 • oboznamujú sa sinteriérom a exteriérom; rozdiel medzi domovom a materskou školou; pravidlá MŠ, triedy, význam práce a pracovných činností ľudí s ktorými prichádzajú deti do styku v MŠ.

Dieťa ako chodec

 • informujú sa o bezpečnom sa pohybe po chodníku, oboznámujú sa s vyznačenými priechodmi a svetelnými zariadeniami, chápu rozdiel medzi chodníkom a cestou.

Jeseň na poli

 • rozpoznávajú vybrané poľnohospodárske rastliny(obilie, kukurica, mak, repka olejná, slnečnica a pod.), poznávajú ľudské činnosti a význam ich práce v oblasti poľnohospodárstva.
   

OKTÓBER - Človek a príroda v jeseni

Október

Čistá voda čistý vzduch

 • poznávajú vlastnosti a význam vody a vzduchu, ich význam pre život, význam ochrany prírody (znečisťovanie ovzdušia, odstraňovanie odpadkov a pod.), využívanie pitnej vody (umývanie rúk, šetrenie vody, umývanie zubov a pod.) Experimentovanie s vlastnosťami vody a vzduchu.

Košík plný zdravia

 • poznávajú jesenné druhy ovocia, zeleniny a húb, ako a kde sa pestujú, pomenuvávajú a triedia podľa vzhľadu, chuti, výskytu (umývanie pred konzumáciou, úprava v pokrmoch a pod.), poznávajú úžitok a nebezpečenstvo húb.

Čo nám jeseň prináša

 • oboznamujú sa s typickými znakmi ročného obdobia (oblečenie, športy a hry, plody); a znakmi počasia v jeseni.

Vnímanie farebnej prírody

 • identifikujú farby a ich odtiene, prírodné javy (svetlo a tiene, vyparovanie, rozpúšťanie látok vo vode, zvuk, sila a pohyb).
   

NOVEMBER - Príroda okolo nás

November

 

Škôlkárov deň

 • oboznamujú sa s pojmami vyjadrujúcimi časové súvislosti a orientáciu v nich (režim dňa, fázy dňa, dnes, včera, zajtra, teraz, potom, rok, mesiace, dni v týždni, oslavy, sviatky), oboznamujú sa s funkciou hodín a kalendára.

Dopravné prostriedky

 • poznávajú druhy dopravných prostriedkov, spôsob podľa miesta pohybu a spôsob ich používania.

Vesmírne dobrodružstvo

 • diskutujú o Zemi ako  aj o iných planétach, Mesiaci, Slnku a o iných hviezdach a o spôsoboch pomocou ktorých človek skúma vesmír.

Zvieratá z lesa

 • spoznávajú voľne žijúce zvieratá a ich prípravu na zimu v lese a starostlivosť ľudí o nich.
   

DECEMBER - Ja a moja rodina

December

Navštívi nás Mikuláš

 • zúčastňujú sa na príprave sviatkov; vyjadrujú rôznymi aktivitami pocity, dojmy a zážitky.

Moja rodina

 • oboznamujú sa so štruktúrou rodiny; poznávajú ich mená, príbuzenské vzťahy, vzájomnú starostlivosť členov rodiny;  poznávajú prácu rodičov doma, príprava na oslavy vianočných sviatkov.

Vôňa Vianoc

 • upevňujú si pozitívny postoj ku konzumácií zdravých potravín jedál, nápojov, ovocia a zeleniny pred sladkosťami; poznávajú suroviny na prípravu typických vianočných jedál – pečenie medovníkov.
   

JANUÁR - Biela zima

Január

Čo nám zima prináša

 • opisujú zimu (oblečenie a zimné športy, sezónne hry), charakteristické znaky počasia v zime, vlastnosti snehu a ľadu,   poznávajú nebezpečie  pádu na ľade ap., význam starostlivosti o voľne žijúce zvieratá v zime, pozorujú a obdivujú krásy zimy.

Vtáci v zime

 • poznávajú, pomenúvajú, triedia vtáky, starostlivosť o vtákov v zime, pozorujú vtáky pri kŕmidle.

Domáci maznáčikovia

 • poznávajú zvieratá žijúce v domácom prostredí, ich úžitok a spôsob života (pes, mačka, škrečok, rybky, andulky ap.),  a predvídajú ich nebezpečie (uhryznutie, poškrabanie a pozorovať voľne pobiehajúcich psov a mačiek).

Čo sa z čoho vyrába

 • oboznamujú sa s predmetmi z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť; pozorujú fungovanie a spôsob využitia jednoduchých mechanizmov, získavajú návyky ochrany zdravia (nesiahať na elektriku).
   

FEBRUÁR - Ľudské telo
 

Február

 

Moje telo

 • rozlišujú fyziologické funkcie a časti ľudského tela; pravú a ľavú stranu.

Keď sme chorí

 • rozlišujú znaky zdravia a choroby, poskytovanie prvej pomoci, prácu lekára a zdravotnej sestry, význam ich práce.

Číha na nás nebezpečenstvo

 • poznávajú nebezpečné predmety a materiály a príčiny možného nebezpečenstva pri manipulácii s nimi – (horúce, zmrznuté), prírodné javy (ochrana pred požiarom), práca hasičov a význam ich práce.

Fašiangy

 • oboznamujú sa so zvykmi, tradíciami a folklórom a aktívne sa zúčastňujú na karnevale.
   

MAREC - Prebúdzanie prírody

Marec

Zasadil som semienko

 • porovnávajú jednotlivé časti rastlín, podmienky rastlín pre svoj rast, klíčenie semien, význam rastlín pre život človeka, pokus s rastlinou, starajú sa o izbové rastliny.

Na gazdovskom dvore

 • poznávajú živočíchy chované pre úžitok a ich mláďatá, typické znaky, spôsob života a starostlivosť o ne. 

Čo nám jar prináša

 • opisujú znaky ročného obdobia (oblečenie, jarné hry, plody), počasie a význam pre prírodu, pozorujú činnosť techniky pri práci (záhradkár, kombajnista).

Moja kamarátka kniha

 • spoznávajú vlastnosti materiálov: drevo, papier (ako vzniká kniha), rozvíjajú predčitateľskú gramotnosť (maľovaná abeceda) a grafomotoriku.

Jarné sviatky

 • oboznamujú sa so zvykmi, tradíciami a folklórom Veľkonočných sviatkov.
   

APRÍL - Jarné premeny


Apríl

Keď všetko kvitne

 • poznávajú jarné záhradné, lúčne, lesné kvety; časti kvetu;  ich výskyt a ich význam, pozorujú tvar kvetu a listov, jeho farbu.

Lienka a jej kamaráti

 • pomenuvávajú hmyz a rozlišujú ich základné vlastnosti, vytvárajú si k nim pozitívny postoj (nechytať, chrániť).

Tajomstvá lesa

 • objavujú život a druhy rastlín a živočíchov v lese - listnatý, ihličnatý strom, kríky, plody (tvar a farba listov, plodov, zber); chápu význam  lesa, vytvárajú si ochranárske postoje (neolamovať konáre a pod.) Poznávajú okolitú krajinu a prírodné okolie našej vlasti.

Bezpečne na ulici a na ceste

 • oboznamujú sa s dopravnými značkami pre chodcov, významom svetelného zariadenia, zdôvodňujú starostlivosť polície o bezpečnosť cestnej premávky.
   

MÁJ - Moja rodná vlasť

 

Máj
 

Čím budem

 • spoznávajú typické znaky  vybraných profesií a tradičných remesiel a priblížiť používanie pracovných nástrojov a náradia.

Sviatok mamičiek

 • poznávajú význam sviatku a aktívne sa zúčastňujú na oslave "Dňa matiek"  

Moje mesto

 • poznávajú adresu svojho bydliska, pomenuvávajú významné verejné inštitúcie a služby a ich účel, prírodné krásy, kultúrno-historické objekty, naše hlavné mesto a štátne symboly.

Život pri vode

 • opisujú život vodných živočíchov, poznávajú súvislosti medzi rastlinami a živočíchmi, opisujú potok, jazero, rybník, rieku a život okolo nich a zdôvodňujú ich potrebu pre život ľudí.

V rozprávkovej krajine

 • rozvíjajú si predčitateľskú gramotnosť, počúvanie s porozumením, využívajú metódy tvorivej dramatizácie, vytvárajú komunikačné a literárne prostredie (slovenský a zvolenský spisovatelia).
   

JÚN - Leto volá

 

Jún
 

Na svete je veľa detí

 • charakterizujú sviatok a poznávajú jeho význam, ľudí s kultúrnou rozmanitosťou, výtvarne stvárňujú pocity, dojmy z pozorovania sveta.

Exotické zvieratá

 • pozorujú a rozoznávajú zvieratá žijúce v exotickom prostredí, ich miesto výskytu a spôsob života, overujú si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je  rozmanitý.

Čo nám leto prináša

 • opisujú znaky ročného obdobia (oblečenie, hry a športy, charakteristické znaky počasia a ich účinky, plody leta).

Lúčime sa škôlka milá

 • aktívne sa pripravujú na rozlúčke s predškolákmi.
   

JÚL - AUGUST

Júl - August

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa plánuje a realizuje formou voľných hier a hrových činností.


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Jedálny lístok

webygroup
ÚvodÚvodná stránka