Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola ImatraHľadať
 
 

Poplatky

POPLATKY


Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na č. účtu 
IBAN SK71 0200 0000 0017 833 4 0953
VS:889, do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v období plnej prevádzky:

Zákonný zástupca prispieva v materskej škole mesačne za dieťa: 

 • ktoré má trvalý pobyt v meste Zvolen sumou vo výške 20 EUR,
 • ktoré má trvalý pobyt mimo mesta Zvolen sumou vo výške 25 EUR.   
   

Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza Ak je dieťa prijaté do MŠ v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do 3 pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a zákonný zástupca predloží riaditeľovi lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa, prispieva zákonný zástupca mesačne sumou vo výške 5 EUR. Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo predložené lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa.

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny

Za dieťa, ktoré nebude počas celého obdobia letných prázdnin navštevovať MŠ prispieva zákonný zástupca sumou vo výške 5 EUR za celé obdobie prázdnin. Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho mesiaca.

Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu najviac 4 týždne prispieva zákonný zástupca za dieťa: 

 • ktoré má trvalý pobyt v meste Zvolen sumou vo výške 20 EUR za celé obdobie prázdnin,
 • ktoré má trvalý pobyt mimo mesta Zvolen sumou vo výške 25 EUR za celé obdobie prázdnin.

Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho mesiaca. Za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu viac ako 4 týždne, prispieva zákonný zástupca mesačne celou sumou, tak ako za plnej prevádzky

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  alebo mu bola ÚPSVaR schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

  Všetky náležitosti týkajúce sa platieb konzultujte v hospodárskom pavilóne, príp. telefonicky na č. tel. 0455351169

  (VZN č. 178 účinné od 16.06.2016)
   

PRÍSPEVOK ZRŠ
 

suma: 40€ ročne

predškoláci: 50€ ročne

číslo účtu: SK58 0900 0000 0004 0025 0738


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

Jedálny lístok

webygroup
ÚvodÚvodná stránka